Rodzina 500+, komu przysługują pieniądze?

Wczoraj, czyli 10 lutego 2016 roku, Sejm większością głosów przyjął projekt ustawy „Rodzina 500+”. Kolejnym krokiem jest przekazanie ustawy do Senatu, i jeśli nie zostaną wniesione żadne poprawki, trafi ona do podpisu Prezydenta. Projekt zakłada, że każda rodzina ma otrzymać 500zł świadczenia, które będzie wypłacane na co miesiąc, na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800zł, również na pierwsze dziecko, aż do ukończenia 18 roku życia. Komu dokładnie należą się te pieniądze? Jak i gdzie te osoby mogą się ubiegać o świadczenia? Kiedy będą one wypłacane? Czy można stracić takie świadczenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście. Mamy nadzieje, że będą one Wam pomocne.

Kto otrzyma 500zł?

Projekt zakłada wspieranie polskich rodzin. Do domowego budżetu, na każde drugie i kolejne dziecko ma wpływać co miesiąc kwota 500zł do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat. Dla rodzin, które mają tylko jedno dziecko, obowiązywać będzie próg dochodowy, w wysokości 800zł. Oznacza to, że w rodzinach, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 800zł, pieniądze będą przysługiwały już na pierwsze dziecko. W przypadku rodzin z jednym, niepełnosprawnym dzieckiem ten próg ma wynosić 1200zł. O świadczenie mogą się ubiegać rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie fizyczni.

Jak otrzymać świadczenie?

Świadczenia mają być wypłacane przez urzędy miasta, gminy, ośrodki pomocy społecznej i specjalne centra, realizujące wypłacanie świadczeń socjalnych. Wniosek trzeba będzie składać co roku, a o terminie ma informować organ, który świadczenie będzie wydawał. Rodziny z jednym dzieckiem, co roku, zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia o osiąganych dochodach. W przypadku składania wniosku na drugie i kolejne dziecko, nie będzie wymagane takie oświadczenie. Wnioski będzie można również składać drogą internetową. Wzór wniosku można zobaczyć TU.

Terminy wypłat

Docelowo, świadczenia mają być przyznawane w okresie od 1 listopada do 31 października. Beneficjenci będą mieli prawo do świadczenia w tym miesiącu, w którym złożą wniosek. Pieniądze, mają być wypłacane co miesiąc. Rodzina jest zobowiązana do powiadamiania właściwego organu w terminie do 14 dni, o jakichkolwiek zmianach dotyczących dochodów, czy liczby członków rodziny. Wypłaty mają być realizowane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje. Wniosek na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Pieniądze mają być wypłacane rodzicom bądź opiekunom, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem.

Czy można stracić świadczenie?

Świadczenie może zostać wstrzymane jeśli okaże się, że jest ono marnotrawione, lub wydawane nie zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy osoba pobierająca świadczenie w wyznaczonym terminie odmówi złożenia wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia lub jeśli przez trzy kolejne miesiące, świadczenie nie zostanie odebrane.

Artykuły