Fiorino
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Jeśli zamówienie jest potrzebne wcześniej- wybierz opcję dostawy PRIORYTET.

 

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.fiorino.eu

Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fiorino.eu, prowadzonego przez Izabelę Gądek-Pagacz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5471858541, REGON 072853270; nr tel. +48 533 330 124; e-mail: biuro@fiorino.euzwanym dalej jako:
„Usługodawca/Sprzedawca”,

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

4. Opisy i zdjęcia produktów

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

6. Przyjmowanie i realizacja zamówień

7. Sposoby płatności

8. Sposoby i koszty dostawy

9. Gwarancje i reklamacje

10. Rękojmia

11. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

13. Dane osobowe Klienta

14. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

15. Regulamin

16. Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą Produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest przedsiębiorca działający pod firmą FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie Sklepu Internetowego www.fiorino.eu. Regulamin sporządzony jest w sposób umożliwiający jego wydruk.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, stosuje się przepisy ustawy.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient dokonuje akceptacji Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

5. Sprzedawca wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem: telefonicznie pod numerem telefonu Sklepu: nr tel. +48 533 330 124; poczta elektroniczna e-mail: biuro@fiorino.eu; formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.sklep.fiorino.eu

6. Klient zobligowany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

7. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

8. Strona internetowa www.sklep.fiorino.eu jest administrowana i redagowana przez Izabelę Gądek-Pagacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5471858541, REGON 072853270.

9. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§2 Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;

Przedsiębiorca –każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca (w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz), w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu;

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oraz art. 221 kodeksu cywilnego, tj. pełnoletnia osoba fizyczna – a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – działająca w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do zakupów w Sklepie Internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Koszyk – wykaz Produktów, podlegających zamówieniu przez Klienta.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

Produkty – rzeczy ruchome - asortyment artykułów dostępnych do zamówienia w Sklepie Internetowym, będących przedmiotem świadczenia, zgodnie z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem i nie wykonywanych według indywidualnej specyfikacji i zamówienia Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy, dostępny pod domeną www.fiorino.eu, za pomocą którego sprzedawane są Produkty będące w internetowej ofercie Sprzedającego/Usługodawcy (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

Sprzedawca/Usługodawca – Izabela Gądek-Pagacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5471858541, REGON 072853270; nr tel. +48 533 330 124; e-mail: biuro@fiorino.eu

Środek komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym z chwilą rejestracji Konta lub bez rejestracji Konta z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

3. Konto – korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków, zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie monitora :

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i

(2) kliknięciu pola „Przejdź dalej i sprawdź podane dane” , a następnie „Zarejestruj”.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków, zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie monitora:

(1) wypełnienia Formularza Zamówienia i

(2) kliknięciu pola „Przejdź do potwierdzenia/Dalej” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Powiadamiaj”. Usługę Newsletter można również zamówić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca staje się Usługobiorcą Newslettera.

6. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

7. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

8. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

• Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

• Dostęp do poczty elektronicznej.

• Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

• Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

11. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

§4 Opisy i zdjęcia produktów

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu - nie zmienia to jednak właściwości Produktu.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opisy Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze.

4. W przypadku sprzedaży Produktu Przedsiębiorcy, Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu Przedsiębiorcy potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Produktu oraz obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które tego Produktu dotyczą, w tym m.in. instrukcję korzystania z Produktu.

5. W przypadku sprzedaży Produktu Konsumentowi, Sprzedawca obowiązany jest udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego Produktu. W szczególności należy podać: rodzaj produktu, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

§5 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności opisy produktów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem Produktu (np. kolor). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.

3. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz ewentualne cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane indywidualnie i wskazywane przed składania zamówienia.

4. Ceny prezentowane w Sklepie mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT oraz z uwagi na prowadzone przez Sprzedawcę czasowe akcje promocyjne. Uprawnienie Sprzedawcy do przeprowadzania akcji promocyjnych, o których mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny - dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Sprzedawca ma obowiązek uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne wynikające ze sprzedaży Produktów w Sklepie.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§6 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2. Zamówienia - stanowiące ofertę zawarcia umowy - w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie. Po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie oraz wskazane zostaną możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostarczenia towaru, jak również informacja o wysokości opłat za przesyłkę. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, a następnie akceptuje tak ustalone warunki umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie okna „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

3. W zamówieniu Klient wskazuje dane do dokumentów sprzedaży, dane kontaktowe oraz adres dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie zamówienia wraz z wykazem zamówionych Produktów, całkowity koszt realizacji Zamówienia, obejmujący cenę Produktu oraz koszty transportu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail - potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę - zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 4, a także poprzez

(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy sprzedaży.

Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. Umowa zostaje zawarta na podstawie przedmiotowego Regulaminu.

7. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem z chwilą uznania rachunku bankowego na koncie Sprzedawcy;

8. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego Produktu Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – Produkt wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

9. Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

10. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce oznaczone przez Klienta (adres dostawy).

§7 Sposoby płatności

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy w banku mBank, nr rachunku:
PL 20 1140 2017 0000 4302 1292 1708
b) Za pomocą karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

c) Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Płatności Shoper
  • Przelewy24
  • BlueMedia.pl 

d) W chwili odbioru zamówionych produktów – dotyczy Zamówień dokonywanych przez Konsumenta - akceptowalną formą płatności jest:

  • płatność za pobraniem – w przypadku dostawy produktów za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej płatne do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej dostarczającego Produkty.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§8 Sposoby i koszty dostawy

1. Produkty zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wskazanej w formularzu potwierdzenia Zamówienia firmy kurierskiej.

2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Bazarowa 6 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej. Po każdorazowym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy możliwa jest także dostawa poza kraje Unii Europejskiej.

4. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Są one wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są zróżnicowane zależne od wagi towaru, jego gabarytu, miejsca dostawy i sposobu płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5. Wysyłka zamówionego Produktu w przypadku wyboru formy płatności przelewem - nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności za pobraniem - nastąpi do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Odbierający Produkt powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy sporządzić protokół szkody albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody.

8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.

§9 Gwarancje i reklamacje

1. W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je bezpośrednio do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca udziela 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancji na Produkt z wyłączeniem podeszwy, na które udziela 2 (dwóch) miesięcy gwarancji. Termin liczony jest od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone w ramach Sklepu Internetowego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego lub nieprawidłowym działaniem Serwisu Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fiorino.eu lub pisemnie na adres: FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, 43-316 Bielsku–Białej, ul. Bazarowa 6. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dostępnego na stronie www.fiorino.eu.

6. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę/Usługodawcę.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji.

8. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca wskaże inny sposób.

9. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi są określone w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Zawiadomienia wynikającego z realizacji prawa do rękojmi oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fiorino.eu lub pisemnie na adres: FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, 43-316 Bielsku–Białej, ul. Bazarowa 6.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Klienta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu.

5. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w §10 ust.5 Regulaminu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzje kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę Klient może żądać wymiany Produktu, naprawy Produktu, obniżenia jego ceny, a w przypadku istotnej wady Produktu złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu lub o odstąpieniu od umowy Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady.

10. Jeżeli kupującym jest Konsument może on, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Produkt do Sprzedawcy.

12. Dostarczenie wadliwych Produktów do Sprzedawcy może nastąpić poprzez:

a) kontakt ze Sprzedawcą i odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy poprzez Pocztę Polską lub kuriera,
b) osobiste dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.

13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

15. W przypadku, gdy Przedsiębiorca kupuje Produkty oznaczone co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.

16. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. Roszczenie o naprawę lub wymianę sprzedanego Produktu przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §10 ust.4 Regulaminu.

18. W terminie określonym w §10 ust.17 Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu.

19. Jeżeli Klient żądał wymiany lub naprawy Produktu, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub naprawy Produktu.

20. Do zachowania terminu wskazanego w §10 ust.17 Regulaminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania naprawy lub wymiany, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta.

§11 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PrKonsU, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub objęcia w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wysłanie może nastąpić poprzez nadanie oświadczenia listem poleconym lub wysłanie pocztą elektroniczną. Możliwe jest również złożenie oświadczenia bezpośrednio u Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej termin 14- dniowy na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.

3. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.fiorino.eu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego pocztą elektroniczną.

4. W przypadku, gdy ten sam Konsument składa jedno zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. W przypadku dostarczania Produktów partiami lub w częściach, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

5. Konsument ma możliwość odwołania swojego oświadczenia o odstąpieniu tylko wtedy, gdy oświadczenie o odwołaniu doszło jednocześnie lub przed oświadczeniem o odstąpieniu.

6. Kosztami obciążającymi Konsumenta wymienionymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy O prawach konsumenta są koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, bezpośrednie koszty zwrotu oraz koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Możliwe jest odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

8. Konsument niezwłocznie zwraca Produkt na własny koszt poprzez Pocztę Polską lub kuriera, lub poprzez zwrot w siedzibie Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy zwrócić na adres: FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, 43-316 Bielsku–Białej, ul. Bazarowa 6, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób odesłania Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Do zwracanego Produktu proszę dołączyć dowód sprzedaży.

11. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta. Przy czym Sprzedawca zwraca koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do Konsumenta.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

16. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) świadczenia usług rozpoczętych za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli;

(3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

(5) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia luz ze względów higienicznych;

(6) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawo odstąpienia od umowy.

(14) dotyczących produktów zamówionych według indywidualnych wytycznych Klienta, takich jak: personalizowane płyty z muzyką oraz buty, które różnią się od tych, które oferujemy na naszym sklepie: www.fiorino.eu.

 

§12 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 

12. OPINIE O PRODUKTACH

1Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.


2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.


3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.


4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.


5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).


6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów. 


7. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

8. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

9. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 9. Regulaminu.

10. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych  opinii.

§13 Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorca Izabelę Gądek-Pagacz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5471858541, REGON 072853270.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. RODO.

5. Dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy np. w związku z realizacją umowy (kurier, Poczta Polska). Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania (sprostowania) ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień w tym wystawienia faktury oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń związanych z umową.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.

10. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§14 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

1. 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

• Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

• Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fiorino.eu lub też pisemnie na adres: FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, 43-316 Bielsko–Biała, ul. Bazarowa 6. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

• W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

• W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§15 Regulamin

1. Usługodawca/Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Serwisu.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży.

3. Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

4. O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca/Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Usługobiorców/Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym przez przesłanie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5. O zamiarze rezygnacji z Konta Usługobiorca/Klient informuje Usługodawcę/Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy.

6. Jeżeli Usługobiorca/Klient nie poinformuje Usługodawcy/Sprzedawcy w terminie wskazanym w ustępie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep Internetowy.

7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

 

 

§16 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli strony Sklepu Internetowego funkcjonują niepoprawnie, występują błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną korzystając np. z e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 Nr 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

3. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w toku realizacji przedmiotowej Umowy sprzedaży Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporu i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediatora itp. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Usługodawcy/Sprzedawcy sąd.

5. Regulamin oraz pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawierające informacje, które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca ma obowiązek przekazać Klientowi, stanowią integralną część Umowy sprzedaży zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.

1. 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25/05/2018 r.

ad.1 MIMO, IŻ ŚCIERANIE SIĘ PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH JEST NATURALNYM EFEKTEM EKSPLOATACJI OBUWIA, PODOBNIE JAK FLEKI W OBUWIU DAMSKIM I NIE POWINNO PODLEGAĆ REKLAMACJI, NASZA FIRMA STAWIA NA PIERWSZYM MIEJSCU ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW, DLATEGO TEŻ TAKIE ZUŻYCIE BĘDZIE PODLEGAĆ REKLAMACJI W W/W TERMINIE. PROSZĘ JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE POD TYMI PASKAMI, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNIE DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM ZNAJDUJE SIĘ PODSTAWA ZABEZPIECZENIA CZYLI ANTYPOŚLIZGOWA ZAMSZOWA PODESZWA, KTÓRA POZOSTAJE NIENARUSZONA DO MOMENTU STARCIA SIĘ PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH, A WIĘC PO ICH ODPRUCIU MATERIAŁ TEN NADAL ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO I BRAK PASKÓW W ŻADEN SPOSÓB NIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA "ekoTUPTUSIÓW".

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl